25 czerwca 2019

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP S.A

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
29 kwietnia 2019

ESPI 09/2019 oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej.
24 kwietnia 2019

ESPI 08/2019 Zawarcie umowy pożyczki z XZ sp. z o.o.

11 kwietnia 2019

ESPI 06/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]
11 kwietnia 2019

ESPI 05/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]
11 kwietnia 2019

ESPI 07/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonanego w ramach emisji akcji serii L.
9 kwietnia 2019

EBI 11/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta obejmujących zmianę wysokości kapitału zakładowego

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”),  niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 4 kwietnia […]
28 marca 2019

EBI 10/2019 Uzupełnienie raportu w sprawie powołania członków Zarządu

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania członków Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy nowo powołanych członków […]
28 marca 2019

EBI 09/2019 Powołanie osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w związku z oświadczeniami o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, złożonymi w dniu 28 marca […]