EBI 11/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta obejmujących zmianę wysokości kapitału zakładowego