EBI 2/2021 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta