EBI 31/2018 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J